תקנון האתר

כללי

ברוכים הבאים לאתרנו www.613nb.com (להלן: "האתר")
טרם גלישתך באתר והשימוש בו, אנא ראה להקפיד לקרוא את תנאי השימוש כמפורט בתקנון (להלן: "תנאי השימוש"), הואיל והשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות (ולא רק) רכישת מוצרים וביצוע הזמנות דרכו, מהווים את הסכמת המשתמש לכל תנאי השימוש בו ו/או כל דין ללא תנאי ו/או הסתייגות ו/או הגבלה.
למען הסר ספק, תנאי השימוש כמפורט בתקנון בה נועדו להסדיר את היחסים בין מפעילת האתר, חברת אן בי 613 בע"מ ח.פ. 516665692 בע"מ ו/או מי
מטעמה (להלן: "החברה") ובין כל גולש ו/או משתמש בדרך כלשהי באתר ו/או בתוכנו ו/או במידע הקיים בו ללא כל תנאי ו/או הסתייגות לאחר כניסה לאתר (להלן: "המשתמש").
ככל ותנאי השימוש במלואם אינם מוסכמים על המשתמש, יש להפסיק לאלתר את הגלישה באתר והחברה מסירה כל אחריות מצדה ואף שומרת על זכויותיה לפי כל דין.
לצורך הנוחות בלבד, תנאי השימוש, מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
החברה רשאית, בכל זמן, ללא כל התראה מראש ועל דעת עצמה, לשנות ו/או גרוע ו/או להוסיף
מתנאי השימוש באמצעות תקנון זה, וכי כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

תכני האתר והגבלת אחריות

 אתר החברה ותוכנו, לרבות (ולא רק) המידע הכלול והמופיע בו וכן התוכנה התומכת באתר, מוצגים כמות שהם ("as is"), כל אלו נעשו תוך מאמץ סביר כי החומר הכלול באתר יהיה מדויק ועדכני, אולם יתכן ובמידע כאמור קיימים טעויות טכניות ו/או פערי זמן לעדכון ו/או שינויים אשר הוכנסו על ידי גורמים זרים ו/או תקלות מחשב וטעויות אנוש ולכן אין החברה אחראית לאי הדיוקים ו/או לטעויות שנמצאו במידע המצוי באתר וכל שימוש באתר נעשה על אחריותו של המשתמש.
החברה רשאית בכל זמן שתחפוץ וללא כל מתן הודעה מוקדמת, לבצע שינויים באתר בכולו או
בחלקו, וכן להפסיק את הפעלת האתר במלואו או חלקו באופן תמידי או זמני לפי שיקול דעתה.
מעת לעת ולצרכי קידום מכירות יוצעו ללקוחות האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו למשתמשי האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו למשתמשים מתנות ו/או הנחות ו/או הטבות מיוחדות. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה הנוגעת למתנה, הנחה או הטבה אשר ניתנה לו או לחלופין לא ניתנה לו על-ידי החברה.
כמו כן לא יינתן פיצוי כלשהו למשתמש אלא אם החליטה החברה אחרת. החברה שומר לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את המבצעים באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
השימוש באתר באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות בגין תקלה, שיבוש, טעות, אי דיוק באתר, והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אגבי הנובע מכניסה של משתמש לאתר ו/או כל שימוש אחר שנעשה בו. המשתמש מוזהר גם כי עשויים להימצא באתר וירוסי מחשב ועל כן על המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו .
ייתכן וכי באתר יופיעו פרסומות ו/או קישוריות המפנים לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"), אשר אינם תחת פיקוחה של החברה ואין לחברה כל שליטה בהם, לרבות (ולא רק) אמינות תוכנם, חוקיותם, אבטחתם וכדו', לפיכך החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא בגין נזק ו/או פגיעה שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מביקור באתרים האחרים וכי אין בקישוריות לאתרים האחרים כדי להעיד על קשר כלשהו עם החברה, לרבות (ולא רק) בכל הקשור לזכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן המפורסם באתרים
האחרים. כל שימוש שנעשה על ידי משתמש באתרים האחרים הינו באחריות המשתמש בלבד.

שירותי ההזמנה והליך הרכישה באתר

 במסגרת האתר, ניתן לבצע רכישת מוצרים המצויים באתר (להלן: "המוצרים").
ביצוע רכישות דרך האתר מחייב רישום לאתר, במסגרתו נדרש המשתמש למסור פרטים אישיים, כגון שם, מספר תעודת זהות, מען מגורים כתובת דואר אלקטרוני וכיוצ"ב (להלן: "פרטי המשתמש").
לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצרים וקבלת מספר הזמנה יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי ו/או חברת paypal, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור
העסקה ע"י חברת האשראי.

על פרטי המשתמש להיות מדויקים ועדכניים, וכי מתן מסירת פרטי משתמש שגויים אסורה לחלוטין, לרבות מתן זהות בדויה ו/או התחזות לאדם אחר, כל אלו מהווים עבירה פלילית, והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים החוקיים כנגד משתמש שמסר פרטי רישום שגויים.

פרטי המשתמש יישמרו אצל החברה ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות 1981 התשמ"א. אולם, ככל והחברה תתבקש לשתף פעולה ולמסור נתונים אישיים בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או רשות אכיפה, אזי רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש ללא הסכמת המשתמש. ככל ומשתמש אינו מעוניין למסור את פרטיו אזי לא יוכל לבצע רכישות דרך האתר.

ביצוע ההזמנה נעשית לפי רצון המשתמש ובהסכמתו ומילוי הפרטים האישיים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. החברה עושה שימוש באמצעי האבטחה המקובלים בכדי להגן על פרטיות הלקוחות וסודיות הנתונים [ראה בהרחבה בפרק מדיניות פרטיות להלן].

ביצוע ההזמנות באמצעות האתר ייעשה רק במדינות בהן החברה מבצעת משלוחים כפי שיצוין באתר, אולם החברה רשאית בכל עת לערוך שינויים באזורי המשלוחים מעת לעת וללא מתן כל הודעה מראש.

ביצוע הזמנות דרך האתר יעשה באמצעות כרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הבינלאומיות ו/או חברת paypal, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה, או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה באינטרנט (כל אחד מהם להלן: "המסלקה"), והיא כפופה לתנאי השימוש ודרישות האישור של המסלקה. 

א. תנאי מוקדם לאישור הזמנת מוצר באתר, הינו אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש, וקבלת אישור המסלקה לחיוב הכרטיס. יחד עם זאת החברה רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל מקרה כאמור, תיידע על כך את המשתמש בדבר אי אישור ההזמנה או מניעת ביצועה, ותשיב למשתמש כל סכום ששולם על ידו, אם ששולם.

ב.  החברה רשאית לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המשלוח.

ג. המחיר בו יחויב המשתמש בגין ביצוע ההזמנה הינו המחיר כולל מס ערך מוסף וכולל דמי משלוח כפי שמופיע באתר בזמן ביצוע ההזמנה, אולם החברה רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי המחיר כאמור לא יחול על הזמנות אשר בוצעו ונקלטו בחברה טרם השינוי, גם אם טרם סופקו למשתמש.

ד. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

שירותי אספקה והובלת המוצרים

החברה תספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. באם לא נאמר אחרת, המוצר יישלח על ידי החברה תוך 5 ימים ממועד אישור ההזמנה ויגיע ללקוח עד 14 ימי עסקים.

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים ו/או למיקום חריג. במקרה של הובלה חריגה יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

החברה אינה אחראית לתשלומי מיסים, מכסים ו/או כל היטל אחר שיוטל על המשלוח ו/או המוצר והלקוח האחראי הבלעדי בגין תשלומים אלו.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, מזג אויר, אירוע ביטחוני וכיוצ"ב.

התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב את הלקוח

מני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

על הלקוח להודיע מידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי האתר.

בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.

ביטול הזמנה

לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם.

ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית עם התווית המקורית, שלא נעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש ו/או לאחר שאריזתם המקורית נפתחה ו/או שהתווית המקורית הוסרה מן המוצר.

היה וביטול ההזמנה ע"י הלקוח נעשה לאחר שליחתו ולפני שהמוצר הגיע ללקוח, תהיה החברה רשאית לחייב את הלקוח בגין דמי הטיפול ועלות החזרת המשלוח וכן כל תשלום אחר הנובע מעלות השילוח.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

החברה רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה:

א. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי

ב. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו

ג. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה

במקרה זה, ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות אך לא, רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

במקרה בו המוצר שהוזמן היה פגום בעת קבלתו, ייעשה כל מאמץ להחליף את המוצר במוצר תקין. ואם יבחר המשתמש לבטל את העסקה במקרה זה, אזי יחזיר המשתמש המוצר לחברה כספו יושב לו במלואו, ללא דמי ביטול.

למען הסר ספק, באתר מוצגים גם מוצרים אשר החברה אינה היצרן של מוצרים אלו. 

החברה משתדלת לדייק ככל הניתן בתיאור המוצר ומידותיו, אולם אין החברה יכולה להתחייב כי תהיה זהות מוחלטת בין המוצר כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר שיסופק בפועל. 

עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד ולכן ייתכן כי קיימת סטיה בין התמונה המוצגת באתר לבין המוצר עצמו. 

קניין רוחני

האתר ותוכנו, עיצוב האתר, תמונות המוצרים, הטקסטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, כתובת ה-domain, התוכנה וכל חומר אחר המופיע באתר שייכים לחברה ו/או מי מטעמה והם מוגנים על פי דיני מדינת ישראל והדין הבינלאומי. 

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי בכל דרך שהיא כל חומר המופיע באתר בין במישרין בין בעקיפין, בין באופן מלא ובין באופן חלקי וכי  אין באתר (במפורש או במשתמע), משום מתן רישיון או זיכיון או זכות שימוש בכל המופיע בו, לרבות (ולא רק) סימני המסחר, תמונות, טקסטים וכל המוצג בו, ללא הסכמה של החברה או צד שלישי ככל והוא הבעלים של הזכויות, מראש ובכתב. 

ברירת דין ומקום שיפוט

על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב.

 פרטי החברה

כל הודעה לחברה בקשר עם תנאי השימוש תעשה אליה בפרטים שלהלן: __________רח' ______________ טלפון ________  פקס ________  דוא"ל Hananshalom@gmail.com.